Regulamin

§1
DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 4. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).

 5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu Produktu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 7. Kupujący – Konsument lub Klient.

 8. Płatność – wpłata na konto Sprzedającego za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

 9. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)

 10. Produktdostępna w Sklepie rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, świadczenia usług lub umowy o dzieło zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zielonachatka.com.pl, za którego pośrednictwem Kupujący może złożyć zamówienie na dany Produkt.

 • Sprzedający – Anna Tymińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZIELONA CHATKA ANNA TYMIŃSKA, z siedzibą w Łomży (kod pocztowy: 18-400), przy ul. H. Kołłątaja 2 lok. 15, NIP: 5423001363, REGON: 382885040, adres poczty elektronicznej: biuro@zielonachatka.com.pl, nr rachunku bankowego: 80 2490 0005 0000 4530 4135 3622

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internetem).

 2. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 3. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, złożone za pośrednictwem Sklepu.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.zielonachatka.com.pl jest prowadzony przez Annę Tymińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZIELONA CHATKA ANNA TYMIŃSKA, z siedzibą w Łomży (kod pocztowy: 18-400), przy ul. H. Kołłątaja 2 lok. 15, NIP: 5423001363, REGON: 382885040.

 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 4. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod adres poczty e-mail: sklep@zielonachatka.com.pl.

 5. Regulamin określa:

 1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 2. zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego;

 3. warunki i tryb zawierania Umowy.

 4. warunki płatności kupowanego Produktu;

 5. warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy przez Kupującego oraz warunki i tryb rozwiązywania Umowy przez Sprzedającego;

 6. tryb postępowania reklamacyjnego;

 7. wymagania techniczne, pod stronie Kupującego.

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu i dokonania zakupu przez Kupującego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3. Wszelkie terminy związane z realizacją Zamówienia i zawarciem Umowy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 4. Sprzedający stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 5. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 3. rozsyłania lub umieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 4. korzystania ze sklepu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;

 1. Kupujący winien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3
ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 2. Kupujący może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta Kupujący powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami Umowy. Kupujący może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.

 3. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.zielonachatka.com.pl podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie, w tym podanie danych wskazanych w nim, jako obowiązkowych.

 4. Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka.

 5. Po wypełnieniu przez Kupującego wszystkich pól w składanym Zamówieniu, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Produktów, ich łączna cena oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją, w tym koszty dostawy.

 6. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Produktu.

 7. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

 8. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Kupujący zostanie powiadomiony.

 9. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

 10. Sprzedający może odmówić Kupującemu zawarcia Umowy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Produktów, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedającego;

 2. naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych Kupujących;

 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami netykiety lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

§4
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU

 1. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy.

 2. Cenę za Produkt można uiścić w jeden z następujących sposobów:

 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;

 2. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności PayPal;

 3. przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności Przelewy24.

§5

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy o Prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Przedmiotu bez podawania przyczyny składając oświadczenie na piśmie przesłane pocztą na adres Sprzedającego: ZIELONA CHATKA ANNA TYMIŃSKA, ul. H. Kołłątaja 2 lok. 15, 18-400 Łomża lub pocztą elektroniczną na adres e-miał: sklep@zielonachatka.com.pl.

 3. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 2 powyżej wynosi 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem.

 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3 powyżej.

 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 8. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt 11 poniżej).

 9. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosował Konsument płacąc za kupiony Produkt, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.

 10. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Produkt na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika. Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: ZIELONA CHATKA ANNA TYMIŃSKA, ul. H. Kołłątaja 2 lok. 15, 18-400 Łomża.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumentowi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Klientowi do czasu odbioru Produktu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o Prawach konsumenta.

§6
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsument wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad.

 2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

 2. Reklamacje należy kierować na następujący adres reklamacyjny: ZIELONA CHATKA ANNA TYMIŃSKA, ul. H. Kołłątaja 2 lok. 15, 18-400 Łomża.

 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§7
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień i zawarcia Umowy przez Sprzedającego oraz prawa Kupujących, a także szczegóły związane z wykorzystywaniem plików Cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.zielonachatka.com.pl/strona/politykaprywatnosci.

§ 8

WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Kupujący powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, o minimalnej rozdzielczość ekranu 1024 px.

 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach:

 1. IE wersja 7 lub nowsza;

 2. FireFox wersja 3 lub nowsza;

 3. Opera wersja 9 lub nowsza;

 4. Chrome wersja 10 lub nowsza;

 5. Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2019 roku i od tego momentu stosowany jest do wszystkich Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu.

 4. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:

 1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływających na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;

 2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

 3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;

 4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;

 5. siły wyższej.

 1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 2. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (www.zielonachatka.com.pl/strona/regulamin).

 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 2. Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Sklepu internetowego, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

0